Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THCS

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Văn bản này quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở.
2. Văn bản này được áp dụng đối với trường trung học cơ sở thuộc loại hình công lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. “Chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở” là sự đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục phổ thông quy định tại Luật Giáo dục.
2. “Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở” là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục.
3. “Tiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở” là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chuẩn. Mỗi tiêu chí có các chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục.
4. “Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở” là yêu cầu và điều kiện mà nhà trường cần đạt được ở một khía cạnh cụ thể của mỗi tiêu chí.
Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở
Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành làm công cụ để nhà trường tự đánh giá nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, giải trình với các cơ quan chức năng và xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Chương II
TIÊU CHUẨN  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Điều 4. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức bộ máy và quản lý nhà trường
1. Nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi chung là Điều lệ trường trung học).
a) Có Hội đồng trường đối với trường công lập, Hội đồng quản trị đối với trường tư thục (sau đây gọi chung là Hội đồng trường), Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn, các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
b) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội;
          c) Có đủ các khối lớp từ lớp 6 đến lớp 9 và mỗi lớp học không quá 45 học sinh; mỗi lớp có lớp trưởng, 1 hoặc 2 lớp phó do tập thể lớp bầu ra vào đầu mỗi năm học; mỗi lớp được chia thành nhiều tổ học sinh; mỗi tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trong tổ bầu ra.
2. Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của Hội đồng trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          a) Thủ tục thành lập, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường công lập (trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục) theo quy định tại các khoản 2 và 3 Điều 20 của Điều lệ trường trung học;
 b) Hoạt động của Hội đồng trường công lập (đối với trường tư thục theo Quy chế tổ chức và hoạt động trường tư thục) theo quy định tại khoản 4 Điều 20 của Điều lệ trường trung học;
          c) Mỗi học kỳ, đánh giá và cải tiến các hoạt động của Hội đồng trường.
          3. Hội đồng thi đua và khen thưởng, Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có thành phần, nhiệm vụ và hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của pháp luật.
          a) Hội đồng thi đua, khen thưởng có nhiệm vụ tư vấn, xét thi đua khen thưởng, có thành phần và hoạt động theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          b) Hội đồng kỷ luật đối với học sinh có thành phần theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 của Điều lệ trường trung học, có nhiệm vụ để xét hoặc xoá kỷ luật học sinh theo từng vụ việc; Hội đồng kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức thành lập, thành phần và hoạt động của Hội đồng theo quy định của pháp luật, có nhiệm vụ để xét và đề nghị xử lý kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức;
          c) Mỗi năm học, rút kinh nghiệm và cải tiến công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, viên chức và học sinh trong nhà trường.
4. Hội đồng tư vấn trong nhà trường do Hiệu trưởng quyết định thành lập, giúp Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng.
          a) Thành phần, nhiệm vụ và thời gian hoạt động của Hội đồng tư vấn được quy định rõ ràng;
          b) Có các ý kiến tham mưu tích cực cho Hiệu trưởng khi thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng;
c) Mỗi học kỳ, Hiệu trưởng tổ chức đánh giá về các hoạt động của các Hội đồng tư vấn.
5. Tổ chuyên môn của nhà trường thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Thực hiện đầy đủ và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Điều lệ trường trung học;
b) Tổ (nhóm) chuyên môn sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về nội dung liên quan đến các hoạt động giáo dục trong nhà trường;
c) Hằng tháng, tổ trưởng tổ chuyên môn rà soát, đánh giá và cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.
6. Tổ văn phòng của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công.
a) Có kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được giao;
b) Hoàn thành các nhiệm vụ được giao;
c) Mỗi học kỳ, đánh giá và cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao.
7. Hiệu trưởng có các biện pháp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá mọi hoạt động giáo dục của nhà trường.
a) Xây dựng được kế hoạch hoạt động giáo dục phổ biến công khai, đầy đủ đến giáo viên, nhân viên, học sinh về kế hoạch hoạt động giáo dục, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường;
b) Có các biện pháp chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch dạy học, kiểm tra chuyên môn, dự giờ, thăm lớp, thi giáo viên giỏi các cấp, nội dung giáo dục địa phương, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động ngoại khoá, hoạt động giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp, các hoạt động giáo dục khác; có các biện pháp chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên khi quản lý các hoạt động của học sinh nội trú (nếu có) trong nhà trường;
c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá và cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 
Điều 5. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
1. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt các yêu cầu và điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Có đủ yêu cầu và điều kiện theo quy định tại Điều 18 của Điều lệ trường trung học và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
          b) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 19 của Điều lệ trường trung học;
c) Được cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại từ khá trở lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực quản lý giáo dục;
2. Giáo viên trong nhà trường đạt các yêu cầu và điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
          a) Thực hiện được các nhiệm vụ và quyền theo quy định tại các Điều 31 và Điều 32 của Điều lệ trường trung học và theo quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Đủ số lượng, cơ cấu, đạt trình độ chuẩn đào tạo theo quy định tại Điều 33 Điều lệ trường trung học và được phân công dạy học đúng chuyên môn được đào tạo; nhà trường có kế hoạch phấn đấu từng bước nhằm nâng cao trình độ trên chuẩn đào tạo đối với cán bộ quản lý, giáo viên để đến năm 2012 có ít nhất 50 % giáo viên trong tổng số giáo viên của nhà trường và 50% tổ trưởng tổ chuyên môn có trình độ từ đại học trở lên;
c) Hằng năm, 100% giáo viên tham gia và đạt kết quả từ trung bình trở lên về các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
3. Nhân viên trong nhà trường đạt các yêu cầu và điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và được đảm bảo các quyền theo chế độ chính sách hiện hành.
a) Nhân viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm đạt các yêu cầu và điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Hoàn thành các nhiệm vụ do Hiệu trưởng phân công;
c) Được đảm bảo đầy đủ các quyền theo chế độ chính sách hiện hành.
4. Trong 04 năm liên tiếp gần nhất, không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức và vi phạm pháp luật; tập thể nhà trường xây dựng được khối đoàn kết nội bộ.
a) Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên bị xử lý kỷ luật về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức;
b) Không có cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật;
c) Nội bộ nhà trường đoàn kết.
5. Học sinh của nhà trường đáp ứng được yêu cầu và điều kiện theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
a) Đảm bảo độ tuổi của học sinh theo quy định tại khoản các 1, 3 và 4 Điều 37 Điều lệ trường trung học;
b) Nhiệm vụ, quyền lợi, hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục và các hành vi không được làm của học sinh được thực hiện theo quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 41 Điều lệ trường trung học; 
c) Học sinh có thành tích trong học tập và rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Điều lệ trường trung học.
Điều 6. Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục
1. Nhà trường thực hiện được kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập, chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Thực hiện đúng kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Hằng tháng, rà soát, đánh giá và cải tiến các biện pháp thực hiện các kế hoạch đã đề ra.
2. Mỗi năm học, các hoạt động dự giờ, thăm lớp, thao giảng, hội giảng, tham gia thi giáo viên giỏi các cấp, đăng ký và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên; tự làm đồ dùng dạy học và sử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lên lớp đáp ứng được mục tiêu chất lượng dạy học trường trung học cơ sở.
a) Hiệu trưởng và mỗi phó Hiệu trưởng dự giờ giáo viên về hoạt động giáo dục trên lớp ít nhất 01 tiết dạy / 01 giáo viên và thăm lớp ít nhất 01 lần/ lớp; mỗi tổ trưởng và tổ phó dự giờ giáo viên trong tổ chuyên môn về hoạt động giáo dục trên lớp ít nhất 04 tiết dạy / 01 giáo viên và thăm lớp ít nhất 02 lần/ lớp do giáo viên trong tổ chuyên môn phụ trách chủ nhiệm; mỗi giáo viên có ít nhất 02 bài giảng được sử dụng phần mềm công nghệ thông tin trong dạy học bộ môn, 04 tiết dạy của 02 lần hội giảng hoặc thao giảng trong trường và 18 tiết dự giờ đồng nghiệp;
b) Có giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện/quận/ thị xã/ thành phố trở lên (khi các cơ quan cấp trên tổ chức); có ít nhất 10% giáo viên trong tổng số giáo viên của nhà trường đạt tiêu chuẩn giáo viên dạy giỏi từ cấp huyện, quận, thị xã hoặc thành phố trở lên và không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn; giáo viên hoặc tập thể giáo viên có sáng kiến kinh nghiệm về các hoạt động giáo dục và được cơ quan có thẩm quyền công nhận;
c) Mỗi giáo viên tự làm ít nhất 01 đồ dùng dạy học và giáo viên sử dụng đầy đủ thiết bị giáo dục hiện có vào các giờ dạy học trên lớp.
3. Mỗi năm học, nhà trường hoàn thành nhiệm vụ về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Có đủ kế hoạch về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
b) Thực hiện đầy đủ các nội dung về các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và đúng thời gian theo kế hoạch đã đề ra;
c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá và cải tiến các biện pháp thực hiện kế hoạch các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
4. Giáo viên chủ nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và do Hiệu trưởng phân công.
a) Có kế hoạch chủ nhiệm lớp, sổ chủ nhiệm và các sổ sách khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm được quy định tại khoản 2 Điều 31 của Điều lệ trường trung học;
c) Mỗi học kỳ, nhà trường tổ chức đánh giá và rút kinh nghiệm hoạt động chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.
5. Hoạt động giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém, giải quyết nhu cầu học tập của học sinh chưa đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở từng bước đạt được hiệu quả theo kế hoạch của nhà trường và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Đầu năm học, nhà trường tổ chức rà soát phân loại học sinh học lực yếu, kém và có các biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên trong học tập;
b) Có các biện pháp cụ thể để giải quyết được nhu cầu học tập của học sinh chưa đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở nếu có nguyện vọng được tiếp tục học tập văn hoá với các hình thức khác nhau hoặc được học nghề theo nguyện vọng;
c) Định kỳ, rà soát, đánh giá, cải tiến các biện pháp giúp đỡ học sinh học lực yếu, kém và giải quyết nhu cầu học tập của học sinh chưa đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở.
6. Hoạt động đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh; hoạt động giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường đảm bảo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường theo quy định tại Điều 29 của Điều lệ trường trung học;
c) Hằng năm, rà soát, đánh giá và cải tiến hoạt động xếp loại hạnh kiểm, học lực của học sinh, giữ gìn và phát huy truyền thống nhà trường.
7. Hoạt động giáo dục thể chất, y tế trường học đáp ứng được yêu cầu để bảo vệ, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Các nội dung hoạt động giáo dục thể chất, y tế trường học thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Cuối mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá, cải tiến về các hoạt động giáo dục thể chất, y tế trường học, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
8. Thực hiện tốt nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Nội dung giáo dục địa phương thực hiện đầy đủ và góp phần thực hiện mục tiêu môn học, gắn lý luận với thực tiễn;
b) Việc kiểm tra, đánh giá các nội dung giáo dục địa phương được thực hiện như các phần khác trong chương trình bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Mỗi năm học, tổ chức rút kinh nghiệm về thực hiện nội dung giáo dục địa phương để tổ chức biên soạn bổ sung, cập nhật tài liệu và báo cáo về tình hình thực hiện nội dung giáo dục địa phương với sở giáo dục và đào tạo để theo dõi và chỉ đạo. 9. Hoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp có thẩm quyền.
a) Các văn bản quy định việc dạy thêm, học thêm được phổ biến công khai, đầy đủ đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh trong nhà trường;
          b) Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, kiểm tra dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan chức năng xử lý vi phạm các quy định về dạy thêm, học thêm;
c) Định kỳ tổng kết và báo cáo tình tình dạy thêm, học thêm theo yêu cầu của cơ quan quản lý giáo dục.
10. Hoạt động quản lý hành chính của nhà trường được thực hiện theo các quy định hiện hành.
a) Có hệ thống hồ sơ, sổ sách theo quy định tại Điều 27 của Điều lệ trường trung học; trong đó cuối mỗi học kỳ và năm học, có số liệu thống kê đầy đủ về kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm, kết quả học tập của từng lớp và toàn trường theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Thực hiện được chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động giáo dục của nhà trường với các cơ quan chức năng có thẩm quyền;
c) Mỗi học kỳ rà soát, đánh giá và cải tiến các biện pháp về quản lý hành chính của nhà trường.
11. Hoạt động thông tin phục vụ tốt các hoạt động giáo dục của nhà trường.
a) Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được hướng dẫn tìm kiếm thông tin trên mạng để phục vụ các hoạt động giáo dục;
b) Trao đổi thông tin trong nội bộ nhà trường, giữa nhà trường - học sinh, nhà trường - cha mẹ học sinh, nhà trường - địa phương được kịp thời và chính xác; 
c) Mỗi học kỳ, rà soát, đánh giá và cải tiến các biện pháp về hoạt động thông tin của nhà trường.
12. Hoạt động khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đảm bảo theo các quy định hiện hành.
a) Hình thức khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh theo quy định tại Điều 42 của Điều lệ trường trung học;
b) Quy trình khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh đảm bảo tính khách quan, công bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của pháp luật;
c) Hình thức khen thưởng, kỷ luật có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
Điều 7. Tiêu chuẩn 4: Tài chính và cơ sở vật chất
1. Nhà trường thực hiện quản lý tài chính theo quy định và huy động được các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ hoạt động giáo dục.
a) Có đầy đủ hệ thống văn bản quy định về quản lý tài chính, quản lý, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; có quy chế chi tiêu nội bộ rõ ràng và định kỳ thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính của nhà trường;
b) Lập dự toán, thực hiện thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán, tài chính của Nhà nước; công khai tài chính để cán bộ, giáo viên, nhân viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát;
c) Có kế hoạch và huy động các nguồn kinh phí hợp pháp để hỗ trợ các hoạt động giáo dục.
2. Nhà trường có khuôn viên riêng biệt được đặt trong môi trường thuận lợi cho giáo dục; có tường bao quanh, cổng trường và biển trường.
a) Tổng diện tích mặt bằng của nhà trường tính theo đầu học sinh đạt ít nhất 6 m 2/ học sinh trở lên (đối với nội thành, nội thị) ­­­­và 10 m 2/ học sinh trở lên (đối với các vùng còn lại);
b) Có khu riêng biệt, tường bao quanh, cổng trường và biển trường;
c) Xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp trong nhà trường.
3. Khối phòng học, phòng học bộ môn, khối phục vụ học tập, khối phòng hành chính nhà trường đầy đủ và đảm bảo quy cách theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Có đủ phòng học để học nhiều nhất là 2 ca trong 1 ngày; phòng học đủ điều kiện về ánh sáng, thoáng mát, đủ bàn ghế, phù hợp với học sinh kể cả đối với học sinh khuyết tật (nếu có), có bàn ghế của giáo viên và bảng viết; có niêm yết nội quy học sinh trong mỗi phòng học;
b) Có đủ phòng học bộ môn, khối phòng phục vụ học tập đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, quản lý và sử dụng phòng học bộ môn,  khối phòng phục vụ học tập theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo;
c) Có khối phòng hành chính - quản trị theo quy định, bao gồm: phòng làm việc của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng, văn phòng, phòng họp toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường; phòng giáo viên, phòng y tế học đường, phòng thường trực và nhà kho.
4. Nhà trường có thư viện đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
a) Có phòng đọc riêng cho giáo viên và phòng đọc riêng cho học sinh với tổng diện tích tối thiểu là 30 m­­2;
b) Thư viện có đủ sách, báo, tạp chí, tài liệu tham khảo, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giáo dục nhà trường và hằng năm được bổ sung; sổ sách liên quan đến các hoạt động của thư viện trường học được thực hiện theo quy định hiện hành;
          c) Thư viện được nối mạng và nhà trường có kế hoạch từng bước xây dựng thư viện điện tử.
5. Nhà trường có đủ thiết bị giáo dục tối thiểu, đồ dùng dạy học và kho chứa thiết bị giáo dục.
a) Có đủ thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học tối thiểu và kho chứa thiết bị giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Có văn bản quy định về việc giáo viên sử dụng thiết bị giáo dục trong các giờ lên lớp;
c) Mỗi năm học, rút kinh nghiệm, đánh giá các biện pháp bảo quản, sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học trong các giờ lên lớp.
6. Nhà trường có đủ khu sân chơi, bãi tập, khu để xe, khu vệ sinh và hệ thống cấp thoát nước theo quy định.
a) Khu sân chơi, bãi tập có diện tích ít nhất 25% tổng diện tích mặt bằng của trường; khu sân chơi có hoa, cây bóng mát đảm bảo vệ sinh và thẩm mỹ; khu bãi tập có đầy đủ thiết bị phục vụ học tập thể dục thể thao, học tập bộ môn giáo dục quốc phòng - an ninh của học sinh;
b) Khu để xe cho giáo viên, nhân viên, học sinh được bố trí hợp lý trong khuôn viên trường, đảm bảo an toàn, trật tự và vệ sinh;
c) Khu vệ sinh được bố trí hợp lý theo từng khu làm việc, học tập cho giáo viên, nhân viên và học sinh, có đủ nước sạch, ánh sáng, đảm bảo vệ sinh và không ô nhiễm môi trường; có hệ thống cấp nước sạch, hệ thống thoát nước cho tất cả các khu vực theo quy định về vệ sinh môi trường.
Điều 8. Tiêu chuẩn 5: Quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội
1. Nhà trường đảm bảo sự phối hợp hiệu quả với Ban đại diện cha mẹ học sinh để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.
          a) Ban đại diện cha mẹ học sinh thành lập và hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh;
b) Giáo viên chủ nhiệm và cha mẹ học sinh trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời bằng các hình thức như ghi sổ liên lạc, điện thoại, thư điện tử, mời cha mẹ học sinh đến trường hoặc giáo viên chủ nhiệm đến nhà học sinh để trao đổi với cha mẹ học sinh về tình hình học tập, đạo đức và các hoạt động khác của học sinh;
c) Định kỳ, sinh hoạt giữa nhà trường, giáo viên chủ nhiệm với Ban đại diện cha mẹ học sinh và từng lớp được thực hiện theo kế hoạch của nhà trường.
          2. Nhà trường chủ động phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể (Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tổ chức công đoàn và các tổ chức khác), tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân nhằm huy động các nguồn lực về tinh thần, vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh.
a) Chủ động phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân khi thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như hoạt động ngoại khoá khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý, sức khoẻ, giáo dục pháp luật, nhằm phát triển toàn diện, bồi dưỡng năng khiếu và góp phần giáo dục kỹ năng sống của học sinh; các hoạt động vui chơi, tham quan, du lịch, giao lưu văn hoá, giáo dục môi trường, hoạt động xã hội và từ thiện;
          b) Phối hợp chặt chẽ với các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân nhằm tăng cường nguồn lực tinh thần, vật chất để hỗ trợ phục vụ các hoạt động giáo dục trong nhà trường;
          c) Cuối năm học, nhà trường tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm về sự phối hợp với các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, doanh nghiệp và cá nhân nhằm huy động tốt hơn các nguồn lực về tinh thần, vật chất, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh nhà trường.
Điều 9. Tiêu chuẩn 6: Kết quả giáo dục của học sinh
1. Kết quả đánh giá, xếp loại học lực của học sinh trong nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp học.
a) Học sinh lớp 6, 7 và 8 có học lực từ trung bình trở lên đạt ít nhất 80%, trong đó xếp loại khá, giỏi từ 30 % trở lên, loại yếu và kém không quá 20 %, học sinh phải ở lại lớp không quá 10 % (tính sau khi đã thi lại của học sinh yếu về học lực) và tỉ lệ học sinh bỏ học hằng năm không quá 2 %;
b) Học sinh lớp 9 có ít nhất 80 % trong tổng số học sinh khối lớp 9 đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở;
c) Có đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường và có học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, quận, thị xã và thành phố trở lên.
2. Kết quả đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh trong nhà trường đáp ứng được mục tiêu giáo dục của cấp học.
a) Học sinh khối lớp 6, 7 và 8 xếp loại hạnh kiểm loại khá và tốt đạt 80 % trở lên, xếp loại yếu không quá 5 % của tổng số học sinh khối lớp 6, 7 và 8 của nhà trường;
b) Học sinh khối lớp 9 xếp loại hạnh kiểm loại khá và tốt đạt 85 % trở lên, xếp loại yếu không quá 2 % của tổng số học sinh khối lớp 9 của nhà trường;
c) Học sinh bị kỷ luật buộc thôi học có thời hạn theo khoản 2 Điều 42 của Điều lệ trường trung học không quá 2 % trong tổng số học sinh toàn trường.
3. Kết quả giáo dục thể chất và y tế trường học của học sinh trong nhà trường đáp ứng được yêu cầu, điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Học sinh được tuyên truyền, giáo dục, tư vấn đầy đủ về các vấn đề liên quan đến sức khoẻ, vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống tai nạn, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống các dịch bệnh, bệnh, tật học đường và các hoạt động khác về y tế trường học;
b) Học sinh toàn trường được khám sức khoẻ định kỳ và phân loại sức khoẻ ít nhất mỗi năm một lần vào đầu năm học;
c) Học sinh toàn trường đều có hồ sơ theo dõi sức khoẻ.
4. Kết quả về hoạt động giáo dục nghề phổ thông và hoạt động giáo dục hướng nghiệp của học sinh trong nhà trường đáp ứng được yêu cầu và điều kiện theo kế hoạch của nhà trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
a) Các ngành nghề dạy cho học sinh phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội  của địa phương;
b) Tỷ lệ học sinh tham gia học nghề đạt từ 70 % trở lên trong tổng số học sinh khối lớp 8 và 9;
c) Kết quả xếp loại môn học nghề của học sinh đạt 80 % trung bình trở lên.
5. Kết quả hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh thực hiện đúng kế hoạch nhà trường.
a) Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh đáp ứng được yêu cầu và điều kiện theo kế hoạch nhà trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
b) Có ít nhất 95 % học sinh trong nhà trường tham gia các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
c) Các hoạt động xã hội, công tác đoàn thể và các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh được cấp trên khen thưởng.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
Các sở giáo dục và đào tạo tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra công tác đánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở.
Điều 10. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
Các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện/ quận/ thị xã hoặc thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra công tác đánh giá chất lượng giáo dục các trường trung học cơ sở.
Điều 11. Trách nhiệm của các trường trung học cơ sở
Xây dựng kế hoạch phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chuẩn đã ban hành cho từng giai đoạn. Nhà trường phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm về đảm bảo chất lượng giáo dục để triển khai thực hiện kế hoạch đề ra./.
                                                                                                     BỘ TRƯỞNG                                                               
                                                                                              
                                                                              

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Recent Posts

Người theo dõi

Trường THCS Long Hưng A Copyright © 2010 Blogger Template Sponsored by Trip and Travel Guide